Cấu trúc câu chẻ trong tiếng anh (Cleft Sentences)

Trong chương trình học THPT chúng ta đã được tiếp xúc qua một loại câu với chức năng nhấn mạnh. Bạn đã nghĩ ra được ngay đó là loại câu nào chưa? Chính xác, đó là câu chẻ. Hãy cùng ielts247 tìm hiểu sâu hơn về câu chẻ và các cấu trúc của câu chẻ qua bài viết này nhé.

Cấu trúc câu chẻ trong tiếng anh (Cleft Sentences)

1. Định nghĩa câu chẻ

Câu chẻ là câu sử dụng với chức năng nhấn mạnh vào một thành phần nhất định nào đó trong câu như chủ ngữ, tân ngữ hoặc trạng từ,…

Câu chẻ gồm 2 mệnh đề là mệnh đề chính và mệnh đề phụ thuộc sử dụng that, who, whom,…

Cấu trúc chung: It is/ was + … that/whom/who + …

2. Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh với It + be

2.1 Câu chẻ nhấn mạnh chủ ngữ

It is/was + chủ ngữ (chỉ người) + who/that + V

It is/was + chủ ngữ (chỉ vật) + that + V

 Ví dụ: It was the film that made me moving.

(Bộ phim làm cho tôi cảm động.)

2.2 Câu chẻ nhấn mạnh tân ngữ

Cấu trúc: 

It is/was + tân ngữ (chỉ người) + that/whom + S + V

It is/was + tân ngữ (chỉ vật) + that + S + V

Ví dụ: It was Lan whom the teacher criticized for late.

(Đó là Lan người mà giáo viên đã chỉ trích vì trễ học.)

3.1 Câu chẻ nhấn mạnh trạng ngữ

Cấu trúc:It + is / was + trạng ngữ  + that + S + V …

Ví dụ: It was in Ha Noi that Tom first saw a such high building.

(Đó là ở Hà Nội nơi mà Tôm lần đầu tiên thấy một tòa nhà cao như vậy.) 

4.1 Câu chẻ trong câu bị động

Cấu trúc: 

It + is / was + Noun (chỉ vật) + that + be + Vp2

It + is / was + Noun/pronoun (chỉ người) + who + be + Vp2

Ví dụ:  They built a hydro power station in this area last year.

=> It was a hydro power station that was built in this area last year.

My mother took my sister to the zoo last Sunday.

=> It was my sister who was taken to the zoo last Sunday by my mother.

3. Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh với “What”

Cấu trúc: 

What clause + V + is/was + câu/từ được dùng để nhấn mạnh

What I want is to get close to you. ( Thứ mà tôi muốn là được gần bên bạn.)

Ví dụ: Where I like to go every afternoon is the Eco Green park.

(Nơi mà tôi muốn đi vào mỗi chiều là công viên Eco Green.)

Cấu trúc câu chẻ trong tiếng anh

4. Bài tập

Bài 1: Điền who, that, whom vào chỗ trống thích hợp.

 1. It is my friend….. dance very well.
 2. It is the loud sound… I can’t stand.
 3. It is Lisa …..was given many gifts and flowers by her fan.
 4. It was in that old village ….. Minh was born.
 5. It was Son….. his boss actually believe.

Bài 2: Viết lại các câu sau dùng cấu trúc câu chẻ ” It + be “

 1. I bought a new toy in this shop.

-> ……………………………………….(a new toy).

 1. Tom comes to help us.

-> ………………………………………(Tom)

 1. My mother gave me a new bicycle on my 15th birthday.

-> ………………………………………(my 15th birthday).

 1. I first met my girlfriend in London.

-> ………………………………………(London)

 1. He is good at Math.

-> ………………………………………(Math)

Đáp án: 

Bài 1:

 1. Who
 2. That
 3. Who
 4. That
 5. Whom

Bài 2:

 1. It was a new toy that I bought in this shop.
 2. It is Tom who comes to help us.
 3. It was  my 15th birthday that my mother gave me a new bicycle on
 4. It was  Lon Don that I first met my girlfriend in.
 5. It is Math that he is good at.

Trên đây là tất cả lý thuyết và một số bài tập về câu chẻ. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ không cảm thấy bối rối khi phải sử dụng cấu trúc để nhấn mạnh đối tượng nào đó trong câu nữa. Hãy thường xuyên luyện tập để có thể làm chủ được kiến thức này nhé. Hẹn gặp lại bài cấu trúc đảo ngữ nha.